Pravidla oddíly

Orientační závod Prahou plnou strašidel je určen pro skupiny (dále hlídky) ve třech věkových kategoriích. Hlídky po startu obdrží bloček šifer, ve kterém jsou zašifrována místa, na kterých se nalézají strašidla. Úkolem hlídky je adresy těchto míst vyluštit, a poté za pomoci mapy nalézt. Na každém takovém místě se nachází strašidlo, kterému hlídka musí odevzdat správné zaklínadlo (to je vždy součástí šifry ke strašidlu se vztahující). Za správné zaklínadlo dostane hlídka důkazní lísteček, který může mít různou bodovou hodnotu, a to podle obtížnosti šifry nebo náročnosti (vzdálenosti) cesty. V konečném hodnocení je rozhodující součet bodů všech získaných důkazních lístečků, v případě shodnosti bodů rozhoduje výsledný čas na trati.

Před startem

 1. K závodu nastupují tříčlenné (výjimečně dvojčlenné) hlídky.
 2. Každá hlídka musí mít řádně vyplněnou startovní kartu, kterou obdrží vůdce oddílu výměnou za závaznou přihlášku vyplněnou z domova, a to na základě včas zaslané a pořadatelem potvrzené předběžné přihlášky. Přihlášku je nutné vyplnit ve všech příslušných kolonkách před prezencí.
 3. Kategorie hlídky je určena podle jejího nejstaršího člena. Věk závodníka se počítá podle roku narození, pro XXXVI. ročník platí následující:
 • pro kategorii A rok narození 2009 nebo mladší
 • pro kategorii B rok narození 2006 nebo mladší
 • pro kategorii C rok narození 2003 nebo mladší

Při zařazování hlídky do startovní kategorie rozhoduje pouze věk, hlídky jsou společné pro chlapce i dívky.
Pokud se závodu chce zúčastnit někdo starší než odpovídá kategorii C, nechť se přihlásí do závodu dospělých.

 1. Jestliže v rámci oddílu nelze vytvořit přesný počet tříčlenných hlídek, smí oddíl mít i hlídky dvojčlenné. V jednom oddílu však mohou být maximálně 2 dvojčlenné hlídky! Pokud oddílu přesto přebývá nějaký člen a vůdce jej nechce zařadit do starší kategorie (např. vlče k roverům), může se spojit s jiným oddílem, který je ve stejné situaci, a vytvořit tak hlídku smíšenou. K tomuto účelu je možné požádat moderátora závodu, aby celou věc vyhlásil veřejně.
 2. O zařazení hlídky do závodu, tedy o způsobilosti hlídky samostatně absolvovat závod bez přímého dohledu dospělé osoby rozhoduje vůdce oddílu, který zároveň nese za všechny své svěřence odpovědnost i v době závodu.
 3. Nárok na vydání šifer má hlídka až po zaplacení startovného ve výši 60,-Kč. Hlídka, která se nezaregistruje a nezaplatí startovné, nebude ke startu závodu puštěna!
 4. Hlídka sama si odpovídá za to, aby byla včas na startu závodu. Je lépe přijít o chvíli dříve a ještě si znovu překontrolovat vybavení. Hlídka, která se nedostaví včas na start, bude odstartována co nejdříve, avšak její časový limit na trati se zkrátí.
 5. Čas startu (a cíle) se nemusí shodovat s časem členů hlídky, avšak řídí se centrálním časem závodu, který je umístěný na startu a podle kterého si všichni mohou svůj čas seřídit.

Vůdce je povinen každou hlídku před startem poučit, zejména

 1. o pravidlech bezpečnosti silničního provozu
 2. o pravidlech bezpečného pohybu po městě (přechody, semafory, vozidla atd.)
 3. o pravidlech bezpečnosti vlastní a předcházení nebezpečným situacím (nebezpečné osoby, zákazy vstupu, překážky apod.)
 4. o zákazu použití jakýchkoli komunikačních prostředků (mobilní telefony, vysílačky apod.) v průběhu závodu s výjimkou nouze
 5. o jediném dovoleném přecházení Vltavy – a to přes Karlův most

Vedoucí a doprovod hlídek nesmí

 1. absolvovat spolu s hlídkou závod ani jeho část, a to ani z důvodu fotografování, filmování apod. (zájemcům poskytneme fotodokumentaci závodu)
 2. radit závodníkům na trati jakýmkoli i nepřímým způsobem
 3. poskytovat dětem informace, které by vedly k porušení pravidel závodu nebo zvýhodnění dané hlídky

 

Za jakýkoli kontakt vedoucích nebo jiných osob s hlídkou na trati závodu (s výjimkou náhodných kolemjdoucích nebo případu nouze) může být hlídka diskvalifikována!!!

Doporučujeme

 1. v případě nejistoty vůdce (především u mladších dětí) zkontrolovat, zda má hlídka všechno potřebné vybavení, ukázat si na mapě hranice závodu, polohu hřiště, kam se má hlídka vrátit, a překontrolovat si čas
 2. před startem se seznámit se všemi druhy šifer, které mohly být použity pro závod, případně si je opsat (šifry jsou pro potřeby účastníků vyvěšeny v areálu hřiště)
 3. být na hřišti v době návratu dětí z vlastního oddílu a postarat se o ně! Stává se, že vůdce oddílu odejde a vrací se až ve chvíli, kdy děti z jeho oddílu jsou již dávno zpátky. Znovu upozorňujeme, že pořadatel za děti nemůže nést jakoukoli odpovědnost!!!
 4. připravit si pro děti před startem a zejména v cíli program přiměřený okolnostem a počasí tak, aby nedocházelo zbytečně k ničení vybavení hřiště a materiálu.
 5. starat se o odložené věci závodících svěřenců, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození. Pořadatel nemůže nést za tyto případné škody odpovědnost.
 6. sledovat průběžně dění na pódiu, a respektovat pokyny vyhlašované moderátorem (pořadateli)
 7. zajistit, aby děti nevcházely na zakázané plochy, zejména na trávník!
 8. upozornit děti na členy pořadatelů označených oranžovým šátkem, kteří se budou pohybovat i v herním prostoru a v případě nouze je možné se na ně obrátit

V průběhu závodu

 1. Hlídka se po čas závodu nesmí ani na okamžik rozdělit.
 2. Hlídka, která nedodrží limit návratu do cíle (2 hodiny od času startu), ztrácí za každou minutu pozdního příchodu jeden na trati získaný bod! Svůj návrat musí hlídka nahlásit v cíli, od hlídky musí být pořadatelem odebrána startovní karta a sečteny všechny důkazní lístečky.
 3. Pokud hlídka při doběhu do cíle na některé důkazní lístečky zapomene, nemá již později nárok na jejich přepočítání. Hlídka si ve vlastním zájmu kontroluje součet bodů. Hlídka musí být v cíli kompletní!
 4. Pokud se hlídka ztratí a nestihne se sama vrátit do cíle v časovém limitu, oznámí toto dle možností telefonicky do cíle (viz. nouzové telefony na mapě). Za tímto účelem doporučujeme zkontrolovat, zda hlídka má telefonní kartu nebo mobilní telefon s dostatečným kreditem. Pozor, telefon je v jiných případech zcela zakázáno používat! V době samotného závodu doporučujeme pro jistotu mobilní telefony úplně vypnout, aby se děti nezapomněly např. při příchozím volání. Bude-li hlídka spatřena kontrolou při telefonování mimo nouzové situace, může být diskvalifikována!
 5. V jakémkoli jiném závažném případě se hlídka obrátí neprodleně na někoho z pořadatelů (i strašidlo) nebo poprosí o pomoc jinou dospělou osobu. V krajním případě je třeba samozřejmě kontaktovat Policii či Záchrannou službu, následně také pořadatele nebo vůdce svého oddílu, abychom nehledali hlídku ještě dvě hodiny po skončení závodu.
 6. Pořadatelé a kontroly na trati jsou oprávněni hlídky kontrolovat a zaznamenávat do startovních karet hlídek důležité záznamy (porušení pravidel, nevhodné chování apod.), také mohou dávat závazné pokyny ohledně chodu závodu.
 7. Hlídka musí mít po dobu závodu u sebe stále startovní kartu, bloček šifer, hodinky a mapu
 8. Jakékoli porušení pravidel závodu, zásad slušného chování či bezpečnosti může vést k vyloučení ze závodu bez náhrady.
 9. Proti záznamu do startovní karty či opatření pořadatele nebo kontrolora, stejně tak jako při porušení pravidel závodu třetí osobou je možné podat protest do 15 minut po skončení závodu u velitele závodu nebo hlavního rozhodčího a to prostřednictvím vůdce oddílu. Na jakékoli protesty podané po limitu nebude brán zřetel.
 10. Je zakázáno:
  1. používat jakékoli dopravní prostředky
  2. používat při hře a v souvislosti s ní jakékoli prostředky komunikace (vysílačky, telefony atd.)
  3. při luštění a orientaci používat pomoc dospělých a ostatních hlídek
  4. komunikovat a jakkoli spolupracovat (i chodit společně) s jinými hlídkami bez ohledu na soutěžní kategorii, vyzrazovat jim místa pobytu strašidel či sdělovat výsledky šifer
 11. Hlídky mohou:
  1. použít k luštění šifer vlastních zápisníků či vyrobených pomůcek (šifrovací tabulky apod.)
  2. zeptat se náhodných kolemjdoucích na cestu či se ujistit o správnosti údajů (místo, kde se nachází, správný čas)
 12. Kontakt se strašidly:
 1. strašidlo má právo hlídku odkázat do příslušné vzdálenosti tak, aby nebylo ohroženo soukromí dříve přiběhnuvších hlídek při komunikaci se strašidlem
 2. strašidlo převezme od hlídky vždy jen jedno zaklínadlo. Pokud je toto správné, vydá hlídce jeden důkazní lísteček. Pokud ne, nevydá nic. Předané zaklínadlo si vždy ponechá strašidlo.
 3. hlídka může strašidlu postupně předat libovolné množství zaklínadel, o nichž si myslí, že jsou správná, vystavuje se však nebezpečí, že špatně použité zaklínadlo nebude již moci použít na správném místě
 4. každý důkazní lísteček stejného druhu (od jednoho strašidla) se započítává pouze jednou. Omylem dvakrát vydané, nalezené apod. se nepočítají.

Po závodu

 1. Miss HUHULA je soutěž o nej… strašidlo letošního ročníku. Kdo se tímto strašidlem stane, rozhodnou sami soutěžící v hlasování, které proběhne po skončení závodu. Nejprve se strašidla představí a předvedou a pak každý účastník bude mít možnost dát jeden hlas „svému“ strašidlu – podle pokynů moderátora.
 2. Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže strašidel. Vyhlášeno bude pět nejúspěšnějších hlídek v každé kategorii, které obdrží diplom a věcné ceny. Ostatní výsledky budou podle možností přečteny a vyvěšeny na nástěnkách, všichni přihlášení je také dostanou elektronickou poštou a budou umístěny na internetových stránkách závodu www.strasidla.skauting.cz.

Organizace na hřišti

Po dobu trvání akce je v místě zajištěno:

 1. WC oddělené pro ženy a muže
 2. občerstvení (k zakoupení ve stánku), teplý čaj zdarma na označeném místě
 3. informační nástěnky týkající se závodu a jeho historie
 4. odpadové nádoby po celém hřišti
 5. zdravotnické zabezpečení (jakýkoli úraz, který nemůže ošetřit doprovod oddílu, nahlaste neprodleně zdravotníkovi závodu /označen červeným křížem/ v hlavní budově. Tamtéž je k dispozici lékárnička na běžné úrazy.
 6. shromaždiště ztrát a nálezů je u hlavního pódia . Všechny věci budou vyhlašovány průběžně a zbylé budou převzaty do úschovy pořadatelem, kde zůstanou 1 měsíc po skončení závodu, bude-li vám něco chybět, přihlaste se co nejdříve.

Na hřišti je zakázáno:

 1. vstupovat do uzavřených a označených prostor pro pořadatele
 2. zdržovat se zbytečně v budově v prostoru prezence, i venku v prostoru startu a cíle, a bránit v plynulém chodu závodu
 3. lézt po stromech, zdech a předmětech na hřišti umístěných (vozidla, branky, hrazení apod.)
 4. znečišťovat prostor hřiště odpadky všeho druhu (odpadkové nádoby jsou k dispozici)
 5. vjíždět do prostoru hřiště jakýmikoli dopravními prostředky a pohybovat se tam s nimi
 6. hrát nebezpečné hry a provádět nebezpečné činnosti (šipky, luky a šípy, hořlaviny apod.)
 7. hlasitě pouštět reprodukovanou hudbu a způsobovat zbytečný hluk (petardy, kapslíky)
 8. manipulovat s jakýmkoli zařízením, zejména elektrickým a jakkoli ho poškozovat
 9. přemisťovat zařízení areálu, inventář budovy a měnit jeho původní účel (lavičky, branky, toly)
 10. vstupovat na trávník!

Závěrem

Budete-li mít jakékoli další dotazy a připomínky, obraťte se prosím na někoho z pořadatelů nebo se spojte přímo s hlavním rozhodčím nebo velitelem závodu. Věříme, že se Vám závod bude líbit.

Pořadatelé