Pravidla veřejnost

Závod veřejnosti orientačního závodu Prahou plnou strašidel je odlehčenou formou závodu pro dětské oddíly. Je určen pro skupiny z řad široké veřejnosti (dále hlídky), především pro rodiny s dětmi, ale také pro takové oddíly, které si netroufnou pustit své děti bez doprovodu do podvečerních pražských ulic. Počet členů v jedné registrované skupině je stanoven na max. 5 osob.

Závod Dospělých je závod hlídek, jejichž nejmladší člen je narozen 2003 a starší. Hlídky jsou z řad veřejnosti a oddílů. Mohou zde porovnat své schopnosti v luštění náročných šifer a hledání strašidel. Hlídka se skládá z 2 – 5 členů. Hlídka v kategorii dospělých se smí vrátit nejpozději 2 hodiny od času startu uvedeném na startovní kartě. Za každou další minutu bude hlídce odečten 1 získaný bod. Pokud má hlídka všechny členy starší než 2003 může samozřejmě běžet odlehčený závod veřejnosti.

Hlídky po startu obdrží bloček šifer – úkolů, ve kterém jsou zašifrována místa, na kterých se nalézají strašidla. Úkolem hlídky je adresy těchto míst vyluštit, a poté za pomoci mapy nalézt. Na každém takovém místě se nachází strašidlo, kterému hlídka musí odevzdat správné zaklínadlo-heslo (to je vždy součástí šifry ke strašidlu se vztahující). Za správné zaklínadlo dostane hlídka důkazní lísteček. V konečném hodnocení je rozhodující počet získaných bodů na důkazních lístečcích a rychlost návratu do cíle.

Před startem

 1. K závodu nastupují hlídky. Věk členů hlídky Veřejnosti není nijak omezen, i když je závod určen především pro děti. Počet je omezen pouze v horní hranici, v jedné hlídce se závodu účastní max. 5 osob.
 2. Každá hlídka musí mít řádně vyplněnou startovní kartu, kterou obdrží před budovou. Startovní kartu je nutné vyplnit ve všech příslušných kolonkách při prezenci, ještě před startem závodu. Startovní karta je považována za platnou až po označení razítkem, které získáte po zaplacení startovného.
 3. Do závodu bude zařazena pouze ta hlídka, která je v doprovodu dospělé osoby, nebo u které zodpovědná osoba za nezletilého podepíše zodpovědnost.
 4. Nárok na vydání šifer má hlídka až po zaplacení startovného ve výši 60,-Kč/hlídka. Hlídka, která se nezaregistruje a nezaplatí startovné, nebude ke startu závodu puštěna!
 5. Startem je pro veřejnost a dospělé registrace, hlídka zde dostane přidělený čas a šifry. Čas startu (a cíle) se nemusí shodovat s časem členů hlídky, avšak řídí se centrálním časem závodu, který je umístěný v prostoru startu a podle kterého si všichni mohou svůj čas seřídit. Závod pro veřejnost není omezen časovým limitem, pouze je nutné vrátit se do konce celého závodu na hřiště (18:15).

Členové hlídky nesmí

 1. radit závodníkům v závodu pro dětské oddíly na trati jakýmkoli i nepřímým způsobem
 2. poskytovat komukoliv informace, které by vedly k porušení pravidel závodu nebo zvýhodnění hlídky

Doporučujeme

 1. před startem se seznámit se všemi druhy šifer, které mohly být použity pro závod, případně si je opsat (šifry jsou pro potřeby účastníků vyvěšeny v areálu hřiště)
 2. znovu upozorňujeme, že pořadatel za děti nemůže nést jakoukoli odpovědnost!!!
 3. starat se o odložené věci závodících, aby nemohlo dojít k jejich zcizení či poškození. Pořadatel nemůže nést za tyto případné škody odpovědnost.
 4. sledovat průběžně dění na pódiu, a respektovat pokyny vyhlašované moderátorem (pořadateli)

V průběhu závodu

Je zakázáno:

 1. používat jakékoli dopravní prostředky
 2. používat při hře a v souvislosti s ní jakékoli prostředky komunikace (vysílačky, telefony atd.)
 3. na hřišti šlapat na trávník

Kontakt se strašidly:

 1. strašidlo má právo hlídku odkázat do příslušné vzdálenosti tak, aby nebylo ohroženo soukromí dříve přiběhnuvších hlídek při komunikaci se strašidlem
 2. strašidlo převezme od hlídky vždy jen jedno zaklínadlo. Pokud je toto správné, vydá hlídce razítko. Pokud ne, nevydá nic. Předané zaklínadlo si vždy ponechá strašidlo.

Po závodu soutěž Miss HUHULA

 1. Miss HUHULA je soutěž o nej… strašidlo letošního ročníku. Kdo se tímto strašidlem stane, rozhodnou sami soutěžící v hlasování, které proběhne po skončení závodu. Nejprve se strašidla představí a předvedou a pak každý účastník bude mít možnost dát jeden hlas „svému“ strašidlu – podle pokynů moderátora.
 2. Vyhlášení výsledků proběhne po skončení soutěže strašidel. Vyhlášeno bude 5 nejúspěšnějších hlídek. Ceny za prvních pět míst je nutné si vyzvednout přímo na místě – nebudou zasílány. Ostatní výsledky budou rozeslány elektronickou poštou a budou umístěny na internetových stránkách závodu www.strasidla.skauting.cz.

Organizace na hřišti

Po dobu trvání akce je v místě zajištěno:

 1. WC
 2. občerstvení (k zakoupení ve stánku), teplý čaj zdarma na označeném místě
 3. informační nástěnky týkající se závodu a jeho historie
 4. odpadové nádoby po celém hřišti
 5. zdravotnické zabezpečení (jakýkoli úraz, který nemůže ošetřit doprovod hlídky, nahlaste neprodleně zdravotníkovi závodu /označen červeným křížem/ v hlavní budově. Tamtéž je k dispozici lékárnička na běžné úrazy).
 6. shromaždiště ztrát a nálezů je u hlavního pódia.

Na hřišti je zakázáno:

 1. vstupovat do uzavřených a označených prostor pro pořadatele
 2. zdržovat se zbytečně v budově v prostoru prezence, i venku v prostoru startu a cíle, a bránit v plynulém chodu závodu
 3. lézt po stromech, zdech a předmětech na hřišti umístěných (vozidla, branky, hrazení apod.)
 4. znečišťovat prostor hřiště odpadky všeho druhu (odpadkové nádoby jsou k dispozici)
 5. vjíždět do prostoru hřiště jakýmikoli dopravními prostředky a pohybovat se tam s nimi
 6. hrát nebezpečné hry a provádět nebezpečné činnosti (šipky, luky a šípy, hořlaviny apod.)
 7. způsobovat zbytečný hluk (petardy, kapslíky)
 8. manipulovat s jakýmkoli zařízením, zejména elektrickým a jakkoli ho poškozovat) přemisťovat zařízení areálu
 9. vstupovat na trávník

Závěrem

Budete-li mít jakékoli další dotazy a připomínky, obraťte se, prosím, na někoho z pořadatelů nebo se spojte přímo s hlavním rozhodčím nebo velitelem závodu. Věříme, že se Vám závod bude líbit.

Pořadatelé

2019